اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبانی

کلیه مشکلات خود را در این بخش مطرح نمایید.

 فروش

کلیه مشکلات مربوط به خرید خود را اینجا مطرح نمایید.

 مدیریت

کلیه موارد مربوط به مدیریت را در اینجا مطرح نمایید.