پشتیبانی اختصاصی وب سایت

پشتیبانی وب اختصاصی نقره ای


پشتیبانی سیستمی، تلفنی، آنلاین
تهیه نسخه پشتیبان هر ماه یکبار
بروزرسانی وب سایت هر 6 ماه یکبار
ورود یا تغییر داده ها 1 بار در ماه
آموزش و پشتیبانی آنلاین
رفع مشکلات فنی